Queerfeministisk Samling 8-9 juni!

Tid: 0000-00-00 23:00 - 0000-00-00 16:00 | Adress: Sveavägen 41, Stockholm
Tags:


0 gillar
 

Kommentarer


Om evenemanget


Detta evenemanget har redan passerat.

AVSIKTSFÖRKLARING / DECLARATION OF INTENT

- english further down below -

Kontaktannons:
Känner du dig politiskt deprimerad? Känns det som att du arbetar i motvind och ständigt måste samla kraft för att orka med vardagen och för att rättfärdiga din existens som Queer? Känner du dig som en del av den queerfeministiska kampen? Finns den queerfeministiska kampen?

Vi är några personer med en queerfeministisk agenda som längtar efter att träffa likasinnade för djupa samtal, långa diskussioner med förhoppning om en världsomvälvande, ljusnande framtid tillsammans. Våra intressen är antirasism, en värld utan gränser, antikapitalism, ryggdunk 4-ever, nervkittlande självkritik och kamp mot heterosexism, transfobi och funktionshindersförakt.

Du är i vilken ålder som helst, självidentifierad, villig att utmana dig själv, inte konflikträdd och sugen på att skapa något stort. Det spelar ingen roll om du skriver debattartiklar i dagstidningarna, är ute och demonstrerar på gatorna eller försöker förklara queerfeminism för din mamma, du är lika viktig. Vi är lika viktiga. Känner du dig träffad?

Problemformulering:
Vi upplever att det förekommer queerfeministiska kamper på många olika håll, men att vi har för få arenor för samtal. Kanske är vår variation vårt starkaste redskap mot homogenisering och normförtryck. Det finns ingen enad queerfeministisk rörelse, men vi har ett förslag: låt oss träffas! Vi vill mötas för att göra kollage av våra olika bitar – en mosaik av strategier, tankar och visioner.

Den 8-9 juni sker en Queerfeministisk Samling i Stockholm. Under två dagar träffas vi för att samtala. Formen kommer att vara öppen och ni som deltar skickar på förhand in förslag på de ämnen och teman ni känner är intressanta att diskutera. Fokus kommer vara på diskussioner och samtal under organiserade former och vi kommer dokumentera dessa dagar på ett sätt som vi arbetar fram tillsammans, med en idé om att det som kommer fram ska kunna vidareutvecklas och leva vidare både hos de som deltar på samlingen och hos andra queerfeminister. Mer information om praktiska detaljer kommer senare.

Avslut:
Vi tror på den kollektiva kraften och vill stärka den organisering som finns, underlätta och inspirera till bredare samarbete, nya radikala visioner och en hållbar aktivism. Vi tror på en queer solidaritet, en solidaritet i splittring och samförstånd. Allt är möjligt, men det blir ingen revolution om vi inte gör den tillsammans! Friendship is magic. Konflikt is magic.

Upplägg:
Helgen kommer att bestå av öppna diskussioner utifrån förbestämda teman som vi alla
tillsammans är med och bestämmer. Skicka in de frågor som du vill diskutera, så kommer de att sammanställas under olika teman. Hela helgens diskussioner bygger på de frågor som skickas in!
Dagarna är uppdelade i två pass. Under varje pass diskuteras två olika
teman på olika platser och det kommer vara fritt att röra sig emellan dessa. Ett
informationsbord kommer vara öppet under hela dagen och det kommer finnas en
diskussionsinformatör i varje rum.
_________________________________________________


Personal add:
Are you feeling politically depressed? Do you feel like you’re fighting an up-hill battle and constantly need to store up energy in order to be able to get through your every day life and to justify your existence as Queer? Do you feel like you are a part of the queer feminist struggle? Does the queer feminist struggle even exist?

We are a few people with a queer feminist agenda who long to meet like-minded people for deep talks, long discussions with hope for a world-changing, brighter future together. Our interests are anti-racism, a world without borders, anti-capitalism, back-pounding support 4-ever, nerve tickling self-criticism and the struggle against heterosexism, transphobia and contempt for people with disabilites.

You are of any age, self-identified, willing to challenge yourself, unafraid of conflicts and crave to create something big. It doesn’t matter if you write opinion pieces in the newspapers, are out demonstrating in the streets or are trying to explain queer feminism to your mother, you are equally important. We are all equally important. Do you feel targeted?

Problem formulation:
Our experience is that there are queer feminist struggles in many different places, but that we have too few arenas for dialogue. Maybe our diversity is our strongest tool against homogenization and norm-oppression. There is no unified queer feminist movement, but we have a suggestion: let us meet! We want to get together to make a collage of our different pieces – a mosaic of strategies, thoughts and visions.

June 8th-9th a Queer Feminist Gathering will take place in Stockholm. During two days we will meet and talk. The form will be open and those who attend can in advance send in suggestions on topics and themes you believe are interesting to discuss. Focus will be on discussions and talks under organized forms and we will document these days in a way we decide together. Our idea is that the things that are brought up shall develop and live on both with those who attend the gathering and with other queer feminists. More information about the practical details will come later on.

Ending:
We believe in the force of the collective and we want to strengthen the organization that already exists, facilitate and inspire to broader collaborations, new radical visions and sustainable activism. We believe in queer solidarity, a solidarity in fragmentation and cooperation. Everything is possible, but there will be no revolution if we don’t create it together! Friendship is magic. Conflict is magic.

Setup:
The weekend will consist of open discussions based on predetermined themes that we all
decide on together. Send in the questions you want to discuss, and they will be compiled under different themes. The entire weekend’s dialogues are based on the questions that get sent in!
The days are divided into two sessions. During each session there are two different themes
discussed, in different places and it will be possible to move between them. An information desk will be open throughout the days and there will be a discussion informant in each room.


Gratis

Till Facebook evenemangetHitta hit


 
EID: 11047
Affischerat av MalikPacino
Användare från gamla versionen utav sidan får tyvärr skapa nya konton, det tar dock bara några sekunder.

Registrera dig idag!


Här hittar du alla möjliga evenemang, allt från den lokala idrottsklubbens match till den bästa konserten nere på stan.
Vi finns nu över hela Sverige!
Registrera dig!

Det är gratis!

SPOTLIGHT


Djungeldisco! Dans & Lek för hela familjen lörd 9

DJUNGELDISCO! Dans & Lek FÖR HELA FAMILJEN! NÄR: Lörd 9 dec kl 14-16 VAR: På Urkraft Dansskola, Sveavägen 128, 113 50 Stockholm Yes! Det blir ett till Djungeldisco 2017! Lördagen den 9e december kan du dansa loss med familjen på Urkraft igen!

Till evenemanget

SÖK EVENEMANG